Culture

Do this work on Phalgun Purnima, you will get the blessings of Goddess Lakshmi

Astrology News: In Hindu religion, Purnima and Amavasya Tithi are considered very special which come once in every month. Currently Phalgun month is going on and the full moon falling in this month is known as Phalgun Purnima. On this day Lord Vishnu and Goddess Lakshmi are worshipped; there is also a tradition of worshiping Moon God on the full moon day.
According to the Hindu calendar, Phalgun month is the last month of the year. After this the month of Chaitra begins. Every year, on the full moon date of Shukla Paksha of Phalgun month, there is a tradition of worshiping Lord Vishnu, Mata Lakshmi and Chandra Dev.
Bathing, donating and reciting puja on this day is considered beneficial. This time Phalgun Purnima is falling on Monday, March 25. To please Lord Vishnu, recite Vishnu Sahasranama Stotra during the puja, by doing this Goddess Lakshmi will be pleased. Provides financial benefits.
Vishnu Sahasranama Stotra—
, Hari: Om ॥
Vishvam Vishnurvashatkaaro Bhutabhavyabhavatprabhu.
भूतक्रिद्भूतभ्रृद्भावो भूतत्मा भूतभावान॥1॥
Pootatma Paramatma cha muktanaan parama gatih.
अव्याः पुरुषः सक्षी क्षेत्र्ज्ञोऽक्षर एव ॥2॥
Yogo yogvidan leader pradhanpurusheshwarah.
Narasimhavpu: Shriman Keshavah Purushottam:॥3॥
सर्वः शर्वः शिवः स्थानुर्भूतादिर्निधिर्वयाः।
Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhurishwarah ॥4॥
Swayambhu Shambhuradityah Pushkaraksho Mahaswanah.
Anadinidhano Dhata Vidhaata Dhaturuttamah॥5॥
अप्रमेयो हृषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः.
Vishwakarma Manustvashta Sthavishtha Sthaviro Dhruvah॥6॥
अग्राह्यः शाष्वतः कृष्णो लोहितक्षः प्रतर्दनः।
Lord Shiva
Ishanah Pranadah Prano Jyesthaah Shrestha Prajapatih.
Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah॥8॥
Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah.
Anuttamo Duradharsh: Grateful: Kritiratmavan॥9॥
सुरेषः शरानम् शर्म विश्वरेताह प्रजाब्वःः.
Ahh Samvatsaro Vyaalah Pratyayah Sarvadarshanah ॥10॥
Ajah Sarveshwarah Siddhah Siddhih Sarvadirchyutah.
वृषाकपिर्मेयत्मा सर्वयोगविनिःस्त्र॥॥11॥
Vasurvasumanah satyah samatmaasammitah samah.
अमोघः पुन्दरिकाक्षो वृषकर्मा वृषकर्ति॥॥12॥
Rudro bahushira babhrurvishwayonih shuchishravah.
Amrit: Eternal Sthanurvararoho Mahatapaah॥13॥
सर्वगः सर्वविद्भानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः।
Vedas, Vedas, Vedas and poets, ॥14॥
Lokadhyaksha: Suradhyaksho, Dharmadhyaksha: Kritakritah.
Chaturtma Chaturvyuhschaturdanshtraschaturbhujah॥15॥
भ्राजिष्णुर्भोजनम् भोक्ता तोहुर्णर्जजगदादिजः।
अनघो विज्यो जेता विश्वयोनिः पुनरवसुः॥16॥
Upendro Vamanah Praanshurmogha Shuchirurjitah.
अतिन्द्रः संग्रहः सर्गो ध्रितात्मा नियोमो यमः॥17॥
Vedyo Vaidya: Sadayogi Veeraha Madhavo Madhu.
Atindrio Mahamayo Mahotsaho Mahabalah ॥18॥
Mahabuddhirmahaviryo mahashaktirmahadyutih.
Anidaryavapuḥ Srimanmayatma Mahadridhruk॥19॥
Maheshvaso Mahibharta Srinivas: Satan Gatih.
Aniruddha: Suranando Govindo Govidan Pati: ॥20॥
Marichirdamno hansaḥ suparno bhujagottamḥ.
हिरान्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः॥21॥
Amrityuh sarvadrik singh sandhaata sandhiman stableh.
Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha॥22॥
Gururgurutmo Dham Satyaah Satyaparakramaah.
निमिशोऽनिमिषः स्र्ग्वी वाचस्पतिरुदारधीः॥23॥
Aagirigramani: Mr. Nyayyo Neta Samiran:.
Sahasramurdha Vishwatma Sahasraksha Sahasrapat॥24॥
आवार्तनो निव्ृत्ताम् संवृतः सम्प्रमरदानः.
अहह संवर्तको वहनिरनिलो धारनिधरः॥25॥
Suprasad: Prasannatma Vishwadhrigvishwabhugvibhu.
Satkarta Satkritah Sadhurjahnurnarayano Narah ॥26॥
अनियामयेयोऽप्रमेयत्मा विष्ठस्थक्रिच्चुः।
Siddhartha: Siddhasankalpah Siddhidha: Siddhisadhan: ॥27॥
Vrushahi Vrishabho Vishnurvrishaparva Vrishodarah.
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागर॥28॥
Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasudo Vasu.
Naikarupo Brihadrupah Shipivishtha Prakashan:॥29॥
Ojastejodyutidharah prakasatma pratapanah.
Ridhh clear letters mantraschandramshurbhaskardyutih ॥30॥
Amritanshudbhavo bhanuh shashbinduh sureshwarah.
Medicine world: Setu: Satyadharmaparakram:॥31॥
भूतभाव्यभावनाथः पावनः पावनोऽनलः.
कामहा कामक्रितकांतह कामह कामप्रदः प्रभुः॥32॥
Yugadikridyugavarto nakmayo mahasanah.
Invisible Vyaktarupacha Sahasrajidanantajit ॥33॥
इष्टोऽविशिष्ठः शिष्टेष्ठः शिखंडी नहुषो वृषः।
Krodhaha anger creator worldbahurmahidharah॥34॥
Achyutah Prathithah Pranah Pranado Vasavanujah.
अपानिधिरधिष्ठानम्प्रमत्तह प्रितिषतः॥35॥
Skandah Skandhadaro Dhuryo Varado Vayuvahanah.
Vasudevo Brihadbhanuradidevah Purandarah॥36॥
अशोकस्तारनस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः।
Friendly: Shatavarta: Padmi Padmanibhekshana: ॥37॥
Padmānābhoṭravindākṣaḥ Padmāgarbhaḥ sharirabhṛt.
Maharddhiriddho old soul Mahaaksho Garuddhwajah॥38॥
Atulah Sharbho Bhimah Samaygyno Havirharih.
सर्वलक्षनलक्षन्यो लक्ष्मीवान समितिंजय॥39॥
Vikshaaro rohito margao heturdamodaraah saah.
महीधरो महाभागो वेगानवितमिताशन॥40॥
Udbhavah Kshobhano Devah Shrigarbha Parmeshwarah.
Karana karanam doer vikarta gahno guhh ॥41॥
Business arrangement: Institute: Location, two poles:.
Parrddhih Paramspashtstushtah Pushtah Shubhekshanah ॥42॥
Ramo viramo virjo (virto) margo neyo nayo’nayah.
Veerah Shaktimatam Shrestho Dharmao Dharmaviduttamah ॥43॥
Vaikuntha Purusha Pranaa Pranada Pranava Prithu.
Hiranyagarbha: Shatrugno Vyapato Vayuradhokshaj:॥44॥
Ritu: Sudarshan: Time: Parmeshthi Parigraha.
Ugra: Samvatsaro Dakshho Vishramo Vishwadakshinah ॥45॥
Expansion: Sthavrasthanuh Pramanam Beejamvyam.
Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhan:॥46॥
अनिर्विन्नः स्थाविष्ठोऽभुर्धर्मयूपो महामखः।
Nakshatranemirnakshatri kshamah kshamah samihanah॥47॥

हिंदी की ताजा खबरें पढने के लिए यहाँ क्लिक करें|

Related Articles

Back to top button
हिंदी की ताजा खबर पढने के लिए यहाँ क्लिक करें|
Bhumi Pednekar’s desi avatar seen Rakul Preet Singh’s bold avatar set the internet on fire Latest Photoshoot of Rachel David Check out the latest photos of Shriya Saran for Hello Mag India awards Rakul Preet Singh Sizzles in Purple Saree Sizzling Photoshoot of Raai Laxmi Glamorous Stills of Huma Qureshi Nora Fatehi Flaunts her Sexy Figure in Transparent Gown Vacation Photos of Chetna Pande Enjoying in her own Style Latest Photoshoot of Samyuktha Menon in White Saree